Sự khác biệt giữa Asp.Net với Asp.Net Core?

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 953 lượt xem bài viết này!
Sự khác biệt giữa Asp.Net với Asp.Net Core?
Bạn có biết sự khác biệt giữa Asp.Net với Asp.Net Core là như thế nào?Và thời điểm hiện tại có nên theo học lập trình web với công nghệ này không?

Sự khác biệt giữa Asp.Net với Asp.Net Core?

ASP.NET  

-  Xây dựng Asp.Net cho Windows    
-  Asp.Net có hiệu suất tốt    
-  Nó chạy trên .Net Framework hoặc thường được gọi là .Net Framework đầy đủ    
-  Asp.Net hỗ trợ WebForm, Asp.Net MVC và Asp.Net WebAPI.    
-  Asp.Net đã sử dụng IIS duy nhất phụ thuộc vào System.web.dll.    
-  Hỗ trợ C #, VB và nhiều ngôn ngữ khác và cũng hỗ trợ WCF, WPF và WF    
-  Ứng dụng Asp.Net MVC đã thêm Web.config, Global.asax, Khởi động ứng dụng.    
-  Hỗ trợ container không tốt hơn ứng dụng ASP.Net Core.    
-  Tất cả các phiên bản chính được hỗ trợ    
-  Chúng ta cần biên dịch lại sau khi thay đổi mã.

ASP.NET CORE

-  Asp.Net Core Build cho Windows, Mac và Linux
-  Lõi ASP.Net có hiệu năng cao hơn so với ASP.Net 4x.
-  Nó chạy trên .Net Core và Full .Net Framework.
-  Asp.Net Core không hỗ trợ WebForm. Nó hỗ trợ các trang web MVC, API Web và Asp.Net ban đầu được thêm vào .Net Core 2.0.
-  Asp.Net Core không phụ thuộc System.web.dll và IIS.
-  Chỉ hỗ trợ ngôn ngữ C #, F #. Hỗ trợ VB để thêm một thời gian ngắn và không hỗ trợ WCF, WPF và WF nhưng hỗ trợ cho các thư viện máy khách WCF có sẵn.
-  Core không hỗ trợ các tệp Web.config và Global.asax. Nó đang hỗ trợ appsinstall.json.
-  Container hỗ trợ phù hợp nhất cho việc triển khai như Docker.
-  Hỗ trợ Core từ Visual Studio 2015 cập nhật 3 và phiên bản hiện tại VS 2017.
-  Làm mới trình duyệt lõi sẽ biên dịch và thực thi mã không cần biên dịch lại.    

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự