Khai giảng khoá đào tạo Machine Learning Python cơ bản tại IMIC Technology

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 700 lượt xem bài viết này!
Khai giảng khoá đào tạo Machine Learning Python cơ bản tại IMIC Technology
Hoàn thành hướng dẫn học máy (machine learning tutorial) thực hành với khoa học dữ liệu (Data Science), Tensorflow, trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence) và mạng lưới thần kinh (neural networks).

Khai giảng khoá đào tạo Machine Learning Python cơ bản tại IMIC Technology

Xây dựng mạng lưới thần kinh nhân tạo với Tensorflow và Keras.
⁃    Phân loại hình ảnh, dữ liệu và tình cảm bằng cách học sâu.
⁃    Đưa ra dự đoán bằng hồi quy tuyến tính, hồi quy đa thức và hồi quy đa biến.
⁃    Trực quan hóa dữ liệu với MatPlotLib và Seaborn.
⁃    Triển khai học máy ở quy mô lớn với MLLib của Apache Spark.
⁃    Hiểu được việc học tăng cường - và cách xây dựng bot Pac-Man.
⁃    Phân loại dữ liệu bằng cách sử dụng phân cụm K-Means, Máy vectơ hỗ trợ (SVM), KNN, Cây quyết định, Vịnh Naive và PCA.
⁃    Sử dụng xác thực chéo tàu / kiểm tra và xác thực chéo K-Fold để chọn và điều chỉnh mô hình của bạn.
⁃    Xây dựng hệ thống đề xuất phim bằng cách sử dụng bộ lọc cộng tác dựa trên mục và người dùng.
⁃    Làm sạch dữ liệu đầu vào của bạn để loại bỏ các ngoại lệ.
⁃    Thiết kế và đánh giá các thử nghiệm A / B bằng cách sử dụng T-Tests và P-Values.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự