Khai giảng lớp đào tạo nhân sự VBA Excel tại IMIC

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 581 lượt xem bài viết này!
Khai giảng lớp đào tạo nhân sự VBA Excel tại IMIC
VBA- Visual Basic Applications là một ngôn ngữ lập trình được tích hợp trong Office kể cả AutoCad. Lập trình VBA trong Excel là việc ta viết các dòng/câu lệnh để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. VBA cũng có những sự kiện, action, hàm, các toán tử… bằng cách kết hợp các yếu tố trên, Excel sẽ hiểu ta muốn làm gì. Khi muốn thực hiện chức năng nào đó thì ta chỉ cần gõ câu lệnh có sẵn trong VBA thì Excel sẽ động thực hiện nhanh hơn dùng tay. VBA có thể vẽ các nút lệnh, các trường nhập dữ liệu giúp người

Khai giảng lớp đào tạo nhân sự VBA Excel tại IMIC

LÝ DO BẠN NÊN THAM GIA KHÓA HỌC NÀY ??
-    Tự động hoá các thao tác lặp lại trong Excel giúp công việc hiệu quả, nhanh chóng, chính xác.
-    Viết ra những mã lệnh-Macro để tự động phân tích, định dạng, tạo báo cáo nhanh chóng mà cần thủ công lập công thức Excel.
-    Tạo các hàm và thủ tục để tự động hóa việc phân tích và tổng hợp dữ liệu với tốc độ nhanh hơn cách làm công thức Excel thông thường.
-    Thay đổi được menu excel, tạo form nhập liệu, tạo các nút lệnh... một cách thuận lợi .
-    Tách, gộp dữ liệu tự động từ 1 sheet ra nhiều sheets hoặc nhiều workbooks và ngược lại.
Hãy liên hệ với Phòng tuyển sinh của IMIC theo số điện thoại: 0916.878.224 or mail: tuvan@imic.edu.vn

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự