Học lập trình Java Web bắt đầu từ đâu? Nên học lập trình Java Web ở đâu tốt nhất tphcm?

Cập nhật ngày: 17/09/2021 - Đã có 589 lượt xem bài viết này!
Học lập trình Java Web bắt đầu từ đâu? Nên học lập trình Java Web ở đâu tốt nhất tphcm?
Ứng dụng J2EE Web được xây dựng để phù hợp với Thông số kỹ thuật của J2EE. Bạn thêm các thành phần Web vào một thùng chứa servlet J2EE trong một gói được gọi là tệp lưu trữ ứng dụng Web (WAR). Tệp WAR cũng là tệp nén tệp JAR (Lưu trữ Java).

Học lập trình Java Web bắt đầu từ đâu? Nên học lập trình Java Web ở đâu tốt nhất tphcm?

Tệp WAR thường chứa các tài nguyên khác bên cạnh các thành phần Web, bao gồm:
- Các lớp tiện ích phía máy chủ
- Tài nguyên web tĩnh (tệp cấu hình, trang HTML, tệp hình ảnh và âm thanh, v.v.)
- Các lớp phía máy khách (applet và các lớp Utility)
Thư mục này là một thư mục của các ứng dụng web được triển khai như một cấu trúc chính xác. Tệp WAR có cấu trúc thư mục phân cấp cụ thể. Thư mục cấp cao nhất của tập tin gốc của ứng dụng. Các trang JSP, các lớp và lưu trữ phía máy khách và tài nguyên Web tĩnh được lưu trữ. Thư mục gốc chứa thư mục con có tên WEB-INF /, chứa các tệp và thư mục sau:
- web.xml : bộ mô tả triển khai ứng dụng Web. Đây là cấu trúc của ứng dụng Web.
- Thẻ mô tả thư viện tập tin.
- các lớp / : một thư mục chứa các lớp phía máy chủ: servlet, các lớp Utility và các thành phần Java Beans.
- lib / : một thư mục chứa JAR Archives của các thư viện.
Tệp Web.xml
Mỗi ứng dụng web được triển khai trong một thùng chứa servlet đều có tệp web.xml có trong thư mục WEB-INF / của nó. Cấu trúc của mọi tệp web tuân thủ DTD được xuất bản như một phần của Đặc tả J2EE.
Mục đích của tệp web.xml là tiêu chuẩn J2EE. Cụ thể là:
- Các giá trị tham số khởi tạo được cung cấp cho ứng dụng Web
- Các lớp servlet được sử dụng bởi ứng dụng web
- Mỗi lớp servlet được ánh xạ tới một hoặc nhiều mẫu URL: khi servlet container nhận được yêu cầu của ai URL phù hợp với một mô hình được định nghĩa trong web.xml file, sau đó các servlet tương ứng được sử dụng để xử lý yêu cầu
- Các giá trị tham số khởi tạo được cung cấp cho mỗi servlet nếu được yêu cầu
- Thông tin phiên (chẳng hạn như hết giờ)
- Vị trí của các thư viện thẻ tùy chỉnh được sử dụng bởi các trang JSP
Trang JSP
Các ứng dụng web dựa trên Java ban đầu được sử dụng để phục vụ HTML được gửi lại cho trình duyệt Web của người dùng. Theo thời gian, các cơ chế mẫu đã được HTML giới thiệu. Kiến trúc JSEE đã được các trang JSP (trang JavaServer) thiết lập để hiển thị nội dung.
Khi ứng dụng J2EE nhận được yêu cầu từ người dùng, đó là ứng dụng từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp. Khi quá trình xử lý hoàn tất, yêu cầu là một trang JSP: nó thực hiện điều này bằng cách sử dụng một bộ điều phối yêu cầu. Thông thường, bối cảnh servlet gọi một điều phối yêu cầu bằng cách thông qua các mục tiêu trang JSP này cho người nhận, và sau đó các đối tượng request và response được một chuyển tiếp bởi dispatcher yêu cầu.
- Trang JSP là sự kết hợp của HTML, thẻ JSP và các thành phần tập lệnh như scriptlets .
- HTML: một trang JSP có thể bao gồm bất kỳ số lượng HTML thông thường nào. Trang này không phải là một sự thay đổi.
- Thẻ JSP: thẻ điền vào HTML được tạo động với các giá trị được tính khi trang đang được tạo. Chúng có sẵn cho bất cứ ai tạo ra một trang JSP. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều thư viện thẻ tùy chỉnh. Mỗi thư viện thẻ tùy chỉnh phải nằm trong tệp web.xml cho ứng dụng web và vị trí của tệp mô tả thư viện thẻ (TLD).
- Các thành phần tập lệnh: Bạn có thể xen kẽ các thẻ HTML và JSP trong trang JSP. Scriptlets được sử dụng phổ biến nhất để quản lý điều khiển luồng phức tạp trong trang JSP. 
Trang JSP sử dụng nhiều cơ chế và các đối tượng ẩn và các bean.
- Các đối tượng tiềm ẩn: Mỗi tệp JSP Điều quan trọng nhất trong số này là các đối tượng yêu cầu, phiên, cấu hình và ứng dụng.
- Đậu: Hầu hết các dữ liệu được tạo ra bởi ứng dụng của các đối tượng cấy ghép được liệt kê ở trên.
 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự