ASP.NET CORE – HỌC TẠI IMIC TECHNOLOGY

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 595 lượt xem bài viết này!
   ASP.NET CORE – HỌC TẠI IMIC TECHNOLOGY
ASP.NET CORE cung cấp cho bạn một cách mạnh mẽ, dựa trên các mẫu để xây dựng các trang web động bằng cách sử dụng mẫu MVC cho phép phân tách rõ ràng các mối quan tâm.  

   ASP.NET CORE – HỌC TẠI IMIC TECHNOLOGY

ASP.NET CORE cung cấp cho bạn một cách mạnh mẽ, dựa trên các mẫu để xây dựng các trang web động bằng cách sử dụng mẫu MVC cho phép phân tách rõ ràng các mối quan tâm.

Mô hình & dữ liệu

Tạo các lớp mô hình sạch và dễ dàng liên kết chúng với cơ sở dữ liệu của bạn. Xác định khai báo quy tắc xác thực, sử dụng các thuộc tính C #, được áp dụng trên máy khách và máy chủ.

ASP.NET CORE hỗ trợ nhiều công cụ cơ sở dữ liệu bao gồm SQLite, SQL Server, MySQL, PostreSQL, DB2 và hơn thế nữa, cũng như các cửa hàng không liên quan như MongoDB, Redis và Azure Cosmos DB.

Bộ điều khiển

Đơn giản chỉ cần định tuyến các yêu cầu đến các hành động của bộ điều khiển, được triển khai như các phương thức C # thông thường. Dữ liệu từ đường dẫn yêu cầu, chuỗi truy vấn và thân yêu cầu được tự động ràng buộc với các tham số của phương thức.

Cú pháp dao động

Cung cấp một cách đơn giản, gọn gàng và nhẹ nhàng để hiển thị nội dung HTML dựa trên chế độ xem của bạn. Dao cạo cho phép bạn kết xuất một trang bằng C #, tạo ra các trang web tuân thủ HTML5 hoàn toàn.
 
 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự