Node.js là gì?

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 397 lượt xem bài viết này!
  Node.js là gì?
Node.js có thể được định nghĩa là khung JavaScript động, đa nền tảng và mã nguồn mở hoặc môi trường thời gian chạy được xây dựng trên công cụ Google Chrome JavaScript V8. Node.js, được phát triển bởi Ryan Dahl vào năm 2009, ban đầu được triển khai như một ngôn ngữ kịch bản phía máy khách. Ngày nay, nó được sử dụng để thực thi mã JavaScript và các tập lệnh chạy phía máy chủ để tạo các trang web động. Phiên bản mới nhất của Node.js là 10.10.0.

Node.js là gì?

Các tính năng và lợi ích của Node.js
Hầu hết các nhà phát triển web triển khai Node.js do các tính năng tuyệt vời và mạnh mẽ của nó. Một số tính năng của Node.js là:
•    Thực thi mã nhanh hơn
•    Khả năng mở rộng cao
•    API không chặn
•    Không đệm
Với các tính năng tuyệt vời như vậy, Node.js được sử dụng rộng rãi để tạo các ứng dụng mạng và phía máy chủ. Sau đây là các lĩnh vực chính mà Node.js được sử dụng rộng rãi:
•    Ứng dụng giới hạn I / O
•    Ứng dụng truyền dữ liệu
•    Các ứng dụng thời gian thực sử dụng nhiều dữ liệu (DIRT)
•    Các ứng dụng dựa trên API JSON
•    Ứng dụng một trang
Có nhiều công ty hiện đang sử dụng Node.js như eBay, General Electric, GoDaddy, Microsoft, PayPal, Uber, Wikipins, Yahoo!, IBM, Groupon, LinkedIn, Netflix và nhiều công ty khác.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự