Hướng dẫn tạo ứng dụng viết nhật ký với Core Data trong Swift (Phần 2)

Cập nhật ngày: 30/03/2023 - Đã có 789 lượt xem bài viết này!
Hướng dẫn tạo ứng dụng viết nhật ký với Core Data trong Swift (Phần 2)
Bạn cần để class addItemViewController conform UITextViewDelegate protocol. Sau đó tại method viewDidLoad chúng ta set delegate cho chính class này.ev

Hướng dẫn tạo ứng dụng viết nhật ký với Core Data trong Swift (Phần 2)

Tiếp theo phần 1, ở phần 2 này chúng ta sẽ hoàn thiện nốt một vài vấn đề như sau:

 • Xóa một nhật ký với thao tác trượt để xóa
 • Ẩn bàn phím khi ấn Enter
 • Tự tính toán cell để chứa nhiều text hơn.
 • Đưa những bài viết mới nhất lên đầu.
 • Thêm thời gian viết của mỗi bài.

 

Xóa bài viết

Để xóa một bài viết, chúng ta sử dụng một method có sẵn mà Apple cung cấp cho UITableView như sau: 

override func tableView(_ tableView: UITableView, editActionsForRowAt indexPath: IndexPath) -> [UITableViewRowAction]? {

}

Chúng ta cần trả về một array những UITableViewRowAction

override func tableView(_ tableView: UITableView, editActionsForRowAt indexPath: IndexPath) -> [UITableViewRowAction]? {

  let delete = UITableViewRowAction(style: .default, title: "Delete") { (action, indexPath) in
    // delete item at indexPath
    let item = self.items[indexPath.row]
    self.context.delete(item)
    (UIApplication.shared.delegate as! AppDelegate).saveContext()

    self.items.remove(at: indexPath.row)
    tableView.deleteRows(at: [indexPath], with: .fade)

  }

  let share = UITableViewRowAction(style: .default, title: "Share") { (action, indexPath) in
    // share item at indexPath
    print("Share")

  }

  return [delete,share]

}

Ẩn bàn phím

Nếu bạn để ý ở trong phần 1, bàn phím không tự động ẩn sau khi người dùng ấn nút Return, chúng ta sẽ cùng nhau fix lỗi này. Tại class:

class addItemViewController: UIViewController, UITextViewDelegate {
...

Bạn cần để class addItemViewController conform UITextViewDelegate protocol. Sau đó tại method viewDidLoad chúng ta set delegate cho chính class này.

override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 itemEntryTextView?.delegate = self
}

 
Sau đó chúng ta implement function sau:

func textView(_ textView: UITextView, shouldChangeTextIn range: NSRange, replacementText text: String) -> Bool {
  if (text == "\n") {
    textView.resignFirstResponder()
    return false
  }
  return true
}

Self-sizing cells

Ở phần 1, bạn có để ý rằng nếu đoạn text của chúng ta quá dài thì sẽ bị cắt gọn thành các dấu..không?. Trông sẽ không đẹp, cái mà chúng ta muốn là như thế này:

 

Đầu tiên chúng ta vào trong storyboard, chọn title Label và set number of lines thành 0.

Sau đó tại viewDidLoad, chúng ta set estimatedRowHeight và rowHeight thành UITableViewAutomaticDimension.


self.tableView.estimatedRowHeight = 44
self.tableView.rowHeight = UITableViewAutomaticDimension

Đặt bài mới nhất lên top

Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần gọi method reverse() như sau: 

cell.textLabel?.text = items.reversed()[indexPath.row].name

 

Hiển thị thời gian viết của mỗi bài

Đầu tiên chúng ta quay lại file .xcdatamodelId và thêm 2 attributes nữa là date, time với kiểu String. Sau đó mở file swift mà bạn lưu entry vào và thêm đoạn code sau vào khối ệnh if-else:

else {
 
 let date = Date()
 let formatter = DateFormatter()
 formatter.dateFormat = "MM/dd/YY"
 let currentDate = formatter.string(from: date)

 let timeFormatter = DateFormatter()
 timeFormatter.timeStyle = .short
 let currentTime = timeFormatter.string(from: date)
...

Sau đó chúng ta save chúng lại:

...
let context = (UIApplication.shared.delegate as! AppDelegate).persistentContainer.viewContext
let newEntry = Item(context: context)
newEntry.name = entryText
newEntry.date = currentDate
newEntry.time = currentTime
...

Để hiển thị, chúng ta quay lại tableView:

override func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
  let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "Cell", for: indexPath) as UITableViewCell

  let date = items.reversed()[indexPath.row].date
  let time = items.reversed()[indexPath.row].time

  cell.textLabel?.text = items.reversed()[indexPath.row].name

  if let date = date, let time = time {
    let timeStamp = "Added on \(date) at \(time)"
    cell.detailTextLabel?.text = timeStamp
  }
  return cell
}

Ở trong file storyboard, chúng ta đổi cell style thành Subtitle:

 

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành ứng dụng viết nhật ký đơn giản bằng Core Data rồi đó.

 

Bạn đang muốn tìm kiếm 1 công việc với mức thu nhập cao.
✅ Hoặc là bạn đang muốn chuyển đổi công việc mà chưa biết theo học ngành nghề gì cho tốt.
✅ Giới thiệu với bạn Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn trong 12 tháng với những điều đặc biệt mà chỉ có tại IMIC và đây cũng chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn:
👉 Thứ nhất: Học viên được đào tạo bài bản kỹ năng, kiến thức chuyên môn lý thuyết, thực hành, thực chiến nhiều dự án và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm dự án cũng như tâm huyết truyền nghề.
👉 Thứ hai: Được ký hợp đồng cam kết chất lượng đào tạo cũng như mức lương sau tốt nghiệp và đi làm tại các đối tác tuyển dụng của IMIC. Trả lại học phí nếu không đúng những gì đã ký kết.
👉 Thứ ba: Cam kết hỗ trợ giới thiệu công việc sang đối tác tuyển dụng trong vòng 10 năm liên tục.
👉 Thứ tư: Được hỗ trợ tài chính với mức lãi suất 0 đồng qua ngân hàng VIB Bank.
👉  Có 4 Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn dành cho bạn lựa chọn theo học. Gồm có:
1)  Data Scientist full-stack
2)  Embedded System & IoT development full-stack
3)  Game development full-stack
4)  Web development full-stack 
✅ Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của mình. Và tuyệt vời hơn nữa nếu IMIC được góp phần vào sự thành công của bạn. 
✅ Hãy liên hệ ngay với Phòng tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ về thủ tục nhập học.
✅ Chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công!

 

 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự