Vai trò của BA đối với các dự án phát triển phần mềm - Học BA - IT tại IMIC

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 737 lượt xem bài viết này!
Vai trò của BA đối với các dự án phát triển phần mềm - Học BA - IT tại IMIC
Các nhà phân tích kinh doanh đóng nhiều vai trò khác nhau khi thực hiện các dự án kinh doanh. Ngày nay, thị trường đang phát triển theo cấp số nhân , điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp nên khai thác các cơ hội một cách nhanh chóng khi chúng xảy ra. Giao tiếp giữa các bên liên quan, nhà phát triển và nhà phân tích đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng mọi người đều được thông báo và hướng tới việc đạt được một mục tiêu chung.

Vai trò của BA đối với các dự án phát triển phần mềm - Học BA - IT tại IMIC

Danh mục bài viết: 

1. Nghiên cứu & Yêu cầu Ứng dụng

2. Chuẩn bị tài liệu đặc tả

3. Giải thích các yêu cầu cho nhà phát triển

4. Tiến hành kiểm tra chấp nhận người dùng

Do đó, trách nhiệm của nhà phân tích kinh doanh là hợp tác với những người chơi khác trong doanh nghiệp để thiết lập các yêu cầu là gì và đảm bảo mọi người trong dự án hiểu chúng. Ngoài ra, các nhà phân tích kinh doanh nên tạo điều kiện giao tiếp và chia sẻ kiến ​​thức để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả. Họ đạt được điều này bằng cách:

1. Nghiên cứu & Yêu cầu Ứng dụng

BA có thể cần thực hiện nghiên cứu toàn diện để hiểu nhu cầu kinh doanh. Điều này có thể liên quan đến việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của họ, cân nhắc với các chuyên gia về chủ đề, tiến hành phân tích tài liệu và phát triển các nguyên mẫu. Điều này cho phép họ hiểu và thu thập thông tin toàn diện về nhu cầu kinh doanh và các yêu cầu của các bên liên quan.

Quá trình này đòi hỏi đầu vào của mỗi người có khả năng bị ảnh hưởng bởi sản phẩm cuối cùng. Các bên liên quan, trong trường hợp này, có thể là nhà tài trợ, khách hàng, đội ngũ quản lý cấp cao và người dùng cuối.

Các nhà phân tích kinh doanh đánh giá nhu cầu và mong đợi của mỗi bên liên quan. Các nhà phân tích kinh doanh là mối liên kết giữa các nhà phát triển và các bên liên quan. Các BA hiểu biết mạnh mẽ mang đến cho phép các thành viên trong nhóm dự án hiểu phạm vi công việc và phân phối dự án theo mong muốn của khách hàng. BA cũng có thể nhận thông tin trực tiếp bằng cách liên lạc trực tiếp với khách hàng, thực hiện khảo sát và thực hiện các cuộc phỏng vấn.

2. Chuẩn bị tài liệu đặc tả

Khi các yêu cầu kinh doanh đã được gợi ra, các nhà phân tích kinh doanh sắp xếp chúng thành một tài liệu chính thức và bằng văn bản có thể được chia sẻ với tất cả các bên liên quan. Để thực hiện quy trình này một cách hiệu quả, các nhà phân tích kinh doanh cần có chuyên môn để trình bày kết quả cuối cùng của phân tích một cách chính xác, rõ ràng và dễ hiểu.

3. Giải thích các yêu cầu cho nhà phát triển

Các nhà phát triển sẽ được trình bày với tài liệu đặc tả sau khi các bên liên quan đã phê duyệt nó, mặc dù việc mang theo chúng từ khi bắt đầu dự án luôn hữu ích. Các nhà phát triển nên có cơ hội đặt câu hỏi cho rõ ràng.

4. Tiến hành kiểm tra chấp nhận người dùng

Các nhà phân tích kinh doanh có thể hoặc không thể tham gia vào việc thử nghiệm sản phẩm cuối cùng, tùy thuộc vào việc người kiểm thử phần mềm có được sử dụng để thực hiện các thử nghiệm hay không. Kết quả của các thử nghiệm, sẽ xác định xem sản phẩm đã sẵn sàng để đưa vào hoạt động hay chưa.

Sự tham gia của các nhà phân tích kinh doanh trong các dự án phát triển phần mềm không giới hạn ở những gì đã được nêu trong bài viết này, và thậm chí có thể bao gồm các nhiệm vụ liên quan như đào tạo người dùng, quản lý thay đổi và hỗ trợ người dùng, sau khi dự án được đưa ra.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự