Các công cụ bạn sử dụng để kiểm thử thủ công là gì?

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - Đã có 375 lượt xem bài viết này!
Các công cụ bạn sử dụng để kiểm thử thủ công là gì?
Bài viết đưa ra các công cụ mà bạn sử dụng để kiểm thử thủ công:

Các công cụ bạn sử dụng để kiểm thử thủ công là gì?

Các công cụ quản lý kiểm tra:
HP-ALM (QC) hoặc testlink, trong đó bạn có thể viết các kịch bản kiểm thử, các Test Case và Test Scripting và có thể liên kết yêu cầu của dự án. Công cụ này cũng được yêu cầu để tạo các báo cáo thử nghiệm một cách hiệu quả & dễ dàng.

Các công cụ quản lý lỗi :
BugZilla, Mantis, zoho. Một công cụ quản lý lỗi là cần thiết để nâng cao và quản lý các lỗi. Đôi khi bạn sẽ phải tạo các báo cáo lỗi như số lỗi bạn đã nêu trong bất kỳ bản phát hành hoặc bản thử nghiệm đã cho nào, bao nhiêu trong số chúng là hợp lệ và không hợp lệ đối với nhiều kết hợp khác.

Excel:
Excel là điều bắt buộc cho dù bạn đang làm việc thủ công hay tự động hóa. Trong khi kiểm tra thủ công, nó giúp viết trường hợp kiểm thử, kiểm thử tập lệnh và sau đó nhập nó vào các công cụ quản lý kiểm tra, Trong kiểm thử tự động, chủ yếu được yêu cầu để tạo khung kiểm thử theo hướng dữ liệu.

Jira:
Trong trường hợp nếu bạn đang làm việc với mô hình Agile thì Jira là điều bắt buộc vì hầu hết tất cả các công ty đang làm việc trên mô hình Agile đều sử dụng Jira làm công cụ quản lý sản phẩm. Bạn cũng có thể sử dụng Jira để quản lý lỗi.

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự