Thư Viện Winform - Hàm Random() trong C#

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - Đã có 5740 lượt xem bài viết này!
Thư Viện Winform - Hàm Random() trong C#
Hàm Random() lấy số ngẫu nhiên trong C#. Trong C# thì việc random khá đơn giản. Đối với C++ thì mình buộc phải cấp cho hàm srand một cái "seed" là thời gian. Nhưng trong C# thì họ đã làm sẵn luôn như vậy cho mình mỗi khi mình khởi tạo một đối tượng Random.

Thư Viện Winform - Hàm Random() trong C#

Hàm Random() lấy số ngẫu nhiên trong C#

Đăng bởi : Thanhtb 

Để lấy một số ngẫu nhiên ta dùng lớp Random()

Cú pháp:
 

Random TenBienRanDom = new Random();
TenBienRandom.Next(GiaTriDau, GiaTriCuoi);//Trả về giá trị kiểu int


Ví dụ:
 

int Numrd;
string Numrd_str;
Random rd = new Random();
Numrd = rd.Next(1, 100);//biến Numrd sẽ nhận có giá trị ngẫu nhiên trong khoảng 1 đến 100
Numrd_str = rd.Next(1, 100).ToString();//Chuyển giá trị ramdon về kiểu string


Ứng dụng:

- Lấy ngẫu nhiêu một chữ trong bảng chữ cái:
 

Random rd = new Random();
string TextRd;
TextRd = Convert.ToString((char)rd.Next(65, 90)); //Chư in hoa. Chữ thường: TextRd = Convert.ToString((char)rd.Next(97, 122));

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự