Chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt

Cập nhật ngày: 05/06/2023 - Đã có 779 lượt xem bài viết này!
Chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt
Hiện nay hầu hết web đều đã hỗ trợ SSL (Secure Socket Layer). Nó mã hóa dữ liệu truyền đi giữa máy chủ web và trình duyệt và làm tăng tính bảo mật cho website. Ngoài ra, việc sử dụng SSL certificate (chứng chỉ SSL) là cần thiết bởi hiện tại Google đã ưu tiên xếp hạng website dựa theo giao thức https (HTTP + SSL), những website mà chỉ sử dụng giao thức http sẽ bị coi là "unsafe" (không an toàn).

Chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt

Hiện nay hầu hết web đều đã hỗ trợ SSL (Secure Socket Layer). Nó mã hóa dữ liệu truyền đi giữa máy chủ web và trình duyệt và làm tăng tính bảo mật cho website. Ngoài ra, việc sử dụng SSL certificate (chứng chỉ SSL) là cần thiết bởi hiện tại Google đã ưu tiên xếp hạng website dựa theo giao thức https (HTTP + SSL), những website mà chỉ sử dụng giao thức http sẽ bị coi là "unsafe" (không an toàn).

Có nhiều loại chứng chỉ SSL cung cấp các mức độ bảo mật khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể mua một chứng chỉ SSL tại Namecheap với các mức giá khác nhau tùy từng loại. Tuy nhiên trong bài viết này chúng ta sẽ chỉ nói đến loại cơ bản nhất và làm thế nào để có được nó một cách miễn phí 😁

Một số cách để có chứng chỉ SSL miễn phí

- Sử dụng Cloudflare: Đây là một website cung cấp dịch vụ tăng tốc và bảo mật website, họ có cung cấp chứng chỉ SSL ở gói Free. Việc đăng ký rất dễ dàng nên mình sẽ không hướng dẫn ở đây. Chú ý là với website chỉ phục vụ người dùng tại Việt Nam thì chạy qua Cloudflare có thể sẽ chậm hơn 1 chút do sử dụng CDN server ngoài Việt Nam.

- Sử dụng Let's Encrypt: Sử dụng dịch vụ này chúng ta sẽ tự tạo SSL certificate cho riêng mình và hoàn toàn miễn phí.

Cách tạo SSL certificate với Let's Encrypt


 

Giả sử chúng ta đang sử dụng 1 server Ubuntu với tài khoản truy cập có quyền sudo và sử dụng web server là Nginx.

Bước 1: Cài đặt gói letsencrypt

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install letsencrypt

Bước 2: Tạo SSL certificate

- Thêm đoạn cấu hình sau vào block server của file cấu hình cho website (thường nằm trong /etc/nginx/sites-enabled hoặc /etc/nginx/conf.d) để cho phép truy cập vào thư mục ẩn (.well-known) phục vụ cho việc xác thực:

...
  location ~ /.well-known {
    allow all;
  }
...

- Khởi động lại Nginx:

$ sudo systemctl restart nginx

- Tạo SSL certificate (thay example.com bằng tên miền của bạn và /var/www/html là đường dẫn đến thư mục gốc của website):

$ sudo letsencrypt certonly -a webroot --webroot-path=/var/www/html -d example.com -d www.example.com

- Nếu thành công output sẽ trông như sau: 

IMPORTANT NOTES:
 - If you lose your account credentials, you can recover through
  e-mails sent to sammy@digitalocean.com
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
  /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem. Your
  cert will expire on 2016-03-15. To obtain a new version of the
  certificate in the future, simply run Let's Encrypt again.
...

Bước 3: Cấu hình SSL cho website

- Để tăng tính bảo mật, tạo Strong Diffie-Hellman Group: 

$ sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 2048

- Tạo 1 snippet cho Nginx để có thể tái sử dụng được khi muốn cấu hình cho nhiều website:

$ sudo nano /etc/nginx/snippets/ssl-params.conf

Nội dung file như sau: 

ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers "EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH";
ssl_ecdh_curve secp384r1;
ssl_session_cache shared:SSL:10m;
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem;

resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
resolver_timeout 5s;

add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains";
add_header X-Frame-Options DENY;
add_header X-Content-Type-Options nosniff;

Tham khảo cấu hình SSL bảo mật tại https://cipherli.st/ và https://raymii.org/s/tutorials/Strong_SSL_Security_On_nginx.html

- Sửa file cấu hình cho website:

Tạo redirect 301 cho block server listen 80 (http) nếu bạn chỉ muốn support https (khi người dùng truy cập với giao thức http sẽ tự động chuyển thành https)

server {
  listen   80;
  server_name example.com www.example.com;
  return   301 https://$server_name$request_uri;
}

Tạo thêm 1 block server listen 443 (https)

server {
  listen   443 ssl http2;

  ssl_certificate   /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;

  include snippets/ssl-params.conf;

  server_name example.com www.example.com;

  root /var/www/example.com;

  location ~ /.well-known {
     allow all;
  }

}

Chú ý thay toàn bộ example.com bằng domain của mình và đường dẫn root /var/www/example.com giống bước tạo SSL certificate.

- Sau khi cấu hình xong thì khởi động lại Nginx: 

$ sudo systemctl restart nginx

- Truy cập thử website để xem thành quả hoặc kiểm tra bằng trang sau https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html

Gia hạn SSL certificate

- SSL tạo theo cách này sẽ hết hạn sau 90 ngày và chúng ta sẽ phải gia hạn bằng lệnh sau:

$ sudo letsencrypt renew

Để tự động hóa việc này chúng ta có thể cấu hình cronjob để tự động gia hạn chứng chỉ.

- Ví dụ cấu hình cronjob để tự động gia hạn mỗi tháng: 

$ sudo crontab -e

Thêm vào 2 dòng sau: 

30 1 1 * * /usr/bin/letsencrypt renew >> /var/log/letsencrypt/renew.log
35 1 1 * * /bin/systemctl reload nginx

Xong, vậy là website của chúng ta đã có thể truy cập qua giao thức https và không lo bị hết hạn

 

 

Bạn đang muốn tìm kiếm 1 công việc với mức thu nhập cao.
✅ Hoặc là bạn đang muốn chuyển đổi công việc mà chưa biết theo học ngành nghề gì cho tốt.
✅ Giới thiệu với bạn Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn trong 12 tháng với những điều đặc biệt mà chỉ có tại IMIC và đây cũng chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn:
👉 Thứ nhất: Học viên được đào tạo bài bản kỹ năng, kiến thức chuyên môn lý thuyết, thực hành, thực chiến nhiều dự án và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm dự án cũng như tâm huyết truyền nghề.
👉 Thứ hai: Được ký hợp đồng cam kết chất lượng đào tạo cũng như mức lương sau tốt nghiệp và đi làm tại các đối tác tuyển dụng của IMIC. Trả lại học phí nếu không đúng những gì đã ký kết.
👉 Thứ ba: Cam kết hỗ trợ giới thiệu công việc sang đối tác tuyển dụng trong vòng 10 năm liên tục.
👉 Thứ tư: Được hỗ trợ tài chính với mức lãi suất 0 đồng qua ngân hàng VIB Bank.
👉  Có 4 Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn dành cho bạn lựa chọn theo học. Gồm có:
1)  Data Scientist full-stack
2)  Embedded System & IoT development full-stack
3)  Game development full-stack
4)  Web development full-stack 
✅ Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của mình. Và tuyệt vời hơn nữa nếu IMIC được góp phần vào sự thành công của bạn. 
✅ Hãy liên hệ ngay với Phòng tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ về thủ tục nhập học.
✅ Chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công!

 

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự